Menu

Onze onderwijsvormen

DSCF3621 hires

Combinatie van onderwijsconcepten

Juist omdat ieder kind anders is en anders leert, kiezen we op De Regenboog Osseveld voor een combinatie van onderwijsconcepten. Kinderen krijgen bij ons een stevige basis mee in taal en rekenen. We bieden betekenisvol onderwijs zodat talenten van kinderen volop tot ontwikkeling kunnen komen. We werken themagericht, maar ook ontwikkelingsgericht en ervaringsgericht. Daarbij leggen we een nadruk op bewegingsonderwijs. Juist door onderwijsconcepten te combineren kunnen we onze leerlingen echt het onderwijs bieden dat bij hen past.

DSCF3691 hires

Beweeg- en waterdagen

Op onze school hebben wij elke dinsdag en donderdag beweeg- en waterdag. Op deze dagen vragen we de kinderen alleen water mee te nemen voor de pauzes en bieden we de kinderen middels Beweegwijs tal van spellen en spelvormen aan. We zien dat dit het spel van kinderen in de pauzes én buiten schooltijd bevordert. Het buitenspelen wordt leuker. Daarnaast zien we dat het kinderen versterkt in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Oudere kinderen zijn coach van jongere kinderen en leren hierdoor op een goede manier dingen uit te leggen en andere kinderen te helpen. Zowel bij het spel, als bij het samen spelen. Ook leren onze kinderen zo dat elk spel op een andere manier gespeeld kan worden (competitief, samenwerkend, individueel). We geven onze kinderen hiermee actief handreikingen in het contact maken en contact onderhouden met elkaar en verstevigen hun zelfvertrouwen en persoonlijke ontwikkeling. We leggen één op één verband met onze Kanjertraining. Onze aanpak versterkt ons positieve schoolklimaat en we zien dat het positief doorwerkt in de sfeer in de groepen en het plezier in het leren.  

Beweegwijs

Kanjertraining

Of het nou om verlegen, bange of stoere kinderen gaat: in elk kind schuilt een Kanjer.

Waarom de Kanjertraining: De Kanjertraining doet heel veel met de kinderen en schept een goed sociaal klimaat in de groep en op school. De Kanjertraining leert kinderen de sociale vaardigheden die nodig zijn om opgenomen te worden in de groep. Door tijdens de training zelfvertrouwen te kweken leren de kinderen grenzen te stellen.

Wat is het doel van de Kanjertraining?
 • De leerkracht wordt gerespecteerd
 • Pestproblemen lossen zich op
 • Leerlingen durven zichzelf te zijn
 • Leerlingen voelen zich veilig
 • Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken
 • Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen
 • Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen
Kanjertraining in de groepen

Herkenbaar in alle groepen zijn de 4 gekleurde petten die elk voor een gedragstype staan en de poster met de vijf Kanjerregels:

 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar
 • Niemand speelt de baas
 • Niemand lacht uit
 • Niemand blijft zielig
DSCF3471 hires

PlusProgramma

Begaafde leerlingen hebben, net als alle kinderen, aandacht en begeleiding nodig. Er wordt verrijkende en verdiepende stof aangeboden om aan hun onderwijsbehoefte te voldoen.

Het reguliere werk wordt in overleg met de leerling gereduceerd, zodat ruimte ontstaat om hieraan te werken. De leerlingen worden hierin begeleid door de eigen leerkracht en de hoogbegaafdheidsleerkracht.  Dit doen binnen onze eigen zogenoemde "X-groep".

Daarnaast werken we ook samen met de PCBO-brede Plusschool bij ons in het gebouw. 

PCBO Plusprogramma

Passend onderwijs

Passend onderwijs betekent dat alle kinderen een plek krijgen op een school die bij ze past. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Zoveel mogelijk kinderen gaan dan ook naar een reguliere basisschool. Alleen wanneer het écht nodig is, gaat een kind naar speciaal (basis)onderwijs.  Alle scholen hebben zorgplicht. Meld je jouw kind aan op De Regenboog Osseveld, dan kijken wij of je kind past op onze school, eventueel met extra ondersteuning vanuit onze intern begeleider of een gedragswetenschapper. Het kan ook zijn dat een andere school in het regulier of speciaal (basis)onderwijs beter past. In een persoonlijk gesprek bekijken we de mogelijkheden waarbij eventueel ook andere gegevens en informatie van vorige scholen of opvang van belang kunnen zijn.

Rijksoverheid over passend onderwijs 

Samenwerkingsverband

In Apeldoorn werken schoolbesturen, basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs nauw samen in een Samenwerkingsverband. Wanneer onze school niet kan bieden wat je kind nodig heeft, of wanneer we vragen hebben over de begeleiding van je kind, dan nemen we contact op met het Samenwerkingsverband. Binnen het Samenwerkingsverband delen we kennis en overleggen we met elkaar. Ook winnen we hier advies in of kunnen we bijvoorbeeld een orthopedagoog of psycholoog inzetten om de juiste ondersteuning voor je kind in kaart te brengen. Zo werken we samen aan de beste ondersteuning voor ieder kind. Kijk voor meer informatie over het samenwerkingsverband op de website. Hier vind je ook diverse protocollen, zoals het protocol scheiding.

www.swvapeldoornpo.nl

School Ondersteunings Plan

In het School Ondersteunings Plan (SOP) hebben wij omschreven welke extra ondersteuning wij aanbieden. Als blijkt dat kinderen niet in het reguliere onderwijs terecht kunnen, kunnen zij in het speciaal basisonderwijs, of speciaal onderwijs geplaatst worden.

SOP De Regenboog Osseveld

 

DSCF3761 hires

Passend onderwijs op De Regenboog Osseveld

Ieder kind heeft recht op goed en passend onderwijs. Ons positieve schoolklimaat is daarvoor een belangrijke voorwaarde. We doen er alles aan om te zorgen voor een optimale ontwikkeling, ongeacht ieders ondersteuningsbehoefte. Hebben kinderen meer verdieping of verrijking nodig, dan bieden we extra uitdaging of verdieping.

Ook voor kinderen die meer uitleg of extra oefening nodig hebben, hebben wij een passend aanbod. Zo hebben we veel kennis en ervaring op het gebied van taalonderwijs en Nederlands als tweede taal en zijn vertrouwd met het visueel maken van ons onderwijs. Tevens werken we hiervoor samen met onze onderwijspartner in school: Kentalis.

Wij houden goed zicht op de ontwikkeling. De leerkracht kijkt hoe het gaat in de groep, stemt het handelen af op wat nodig is en signaleert tijdig als méér nodig is. Soms is de intern begeleider hier bij betrokken: die coacht leerkrachten in het bieden van passend onderwijs.

Is lichte ondersteuning niet voldoende voor een optimale ontwikkeling, dan kunnen we ook extra ondersteuning inzetten. We hebben daarvoor zelf veel expertise in huis en kunnen zo nodig ook hulp van ‘buiten’ de school in halen.