Menu

Ouderparticipatie

ouderparticipatie v2

Ouderparticipatie

Als schoolteam werken we graag samen met de ouders van onze leerlingen. We vinden het belangrijk om korte lijntjes te hebben. Naast onze gesprekkencylcus  zorgen we voor laagdrempelig en dagelijks contact. We ontvangen onze leerlingen en ouders dagelijks op het schoolplein en zwaaien ze dagelijks ook uit. Hierdoor kunnen ouders en team elkaar snel even aanschieten mocht er iets spelen. Op deze manier kennen wij elkaar en kun je vroegtijdig zaken signaleren en voorkomen. En mocht er dan toch een keer iets spelen, kunnen we snel en vertrouwd handelen. Dat is fijn! 

Hulpouders

Naast onze MR en OR, hebben we diverse momenten waarop ouders en/of andere familieleden helpen in school; denk aan overblijven, luizen pluizen, voorlezen, de school versieren etc. Naast praktische zaken waarbij hulp fijn is, hebben we af en toe ook ouders die een inhoudelijke bijdrage leveren aan bijvoorbeeld een themales. Per groep verschilt de vraag en per ouder verschilt wat mogelijk is. En dat prima! Het is fijn dat de hulp er is, maar het is geen verplichting. 

We organiseren als school diverse momenten waarop ouders (deels met de eigen kinderen samen) een kijkje kunnen nemen in de school; denk aan een afsluiting van een thema, een inloopmiddag, meekijkles, een ouderworkshopavond, een meepraatavond voor ouders inzake het schoolbeleid, maar ook een leuke opening voor een speciale schooldag.  

Als school kijken we met samen ouders hoe we onze ouderparticipatie optimaal en passend vorm kunnen geven. Dit is binnen ons schoolteam een vast onderwerp om met elkaar over in gesprek te blijven. 

Onze leerlingen blijven tussen de middag op school. We hebben een klein team met enthousiaste ouders en andere vrijwilligers die ons helpen bij de lunch in de klas of de pauzetijd op het plein. Deze hulp is ontzettend fijn en met deze vrijwilligers komen we twee keer per jaar bijeen voor scholing en het bespreken van de schoolontwikkeling. Alle betrokken ouders en vrijwilligers zijn in het bezit van een VOG. 

OR 1 v2

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad heeft een belangrijke rol bij het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs. De medezeggenschapsraad beslist en denkt mee over diverse zaken die de school aangaan zoals het schoolplan, de schoolgids en het activiteitenplan. Belangrijke besluiten die de het bestuur wil nemen, moeten worden voorgelegd aan de MR. Andersom kan de MR elk standpunt dat zij heeft, kenbaar maken aan het bestuur. Dit kan de MR gevraagd én ongevraagd doen. De leden van de MR zijn bereikbaar en aanspreekbaar op het schoolplein, en via [email protected].

Namens onze ouders hebben zitting in de MR: Joost Dijkstra (voorzitter), Christel Elzinga en Jan Jaap Hauser
Namens ons team hebben zitting in de MR: Michael van Spanje (secretaris) en Annemiek Rutte-Tuenter

OR v2

Ouderraad (OR)

De ouderraad is samengesteld uit enthousiaste ouders van leerlingen die op onze school zitten. De ouderraad vergadert zo'n acht keer per jaar, en organiseert leuke activiteiten voor de kinderen. Denk bijvoorbeeld aan de avondvierdaagse, het sinterklaasfeest, kerstviering, paasontbijt, zomerfeest en nog veel meer. Lijkt het je leuk om onze ouderraad te versterken? Stuur dan een mailtje naar onze ouderraad: [email protected]

GMR 2 v2

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) worden onderwijsinhoudelijke en personeelszaken besproken die schooloverstijgend zijn. In de GMR zitten teamleden en ouders van diverse PCBO-scholen.