Onderwijs

Het onderwijs is voortdurend in beweging. Regenboog Osseveld is ook in beweging en wil graag een lerende organisatie zijn. We vinden het belangrijk dat kinderen leren met hart, hoofd en handen. Daar blijkt al uit dat het draait om doen, denken en ook voelen. Soms moet er iets, soms kun je kiezen. Zo leer je verantwoordelijkheid nemen, omgaan met vrijheid en keuzes maken. Samen met u als ouder of verzorger blijven we op zoek naar wat uw kind in het onderwijs nodig heeft. Zo bouwen we aan een kleurrijke ontwikkeling, voor elk kind.

Waar staat ons onderwijs voor?

We leren met hart, hoofd en handen:

  • We geven gedifferentieerde instructie en verwerking aan de leerlingen van onze school
  • We werken met coöperatieve werkvormen om samenwerkend leren te bevorderen
  • We kiezen voor creativiteit in de breedste zin van het woord
  • We werken opbrengstgericht, volgens analyses en verklaringen. Dit zorgt voor verbetering van kwaliteit van ons onderwijs
  • We hebben hoge verwachtingen van elk kind en richten ons op de talenten van elk kind
  • We zetten ICT in als belangrijk onderwijsmiddel
  • Kinderen stellen eigen leerdoelen en werken daaraan
  • Kinderen zitten zoveel mogelijk met leeftijdgenoten in een groep

 

Zelfstandigheid

Door de hele school (van groep 1 tot en met 8) is een doorgaande lijn ontwikkeld om kinderen zelfstandig te leren werken. Aan het eind van de basisschool zijn onze leerlingen in staat om een weektaak zelfstandig te plannen en te maken; dit is een extra steun voor het plannen en maken van huiswerk in het vervolgonderwijs. Kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen passend bij hun leeftijd. Samen met u als ouder leren we kinderen steeds meer eigenaar te zijn van hun ontwikkeling.

In de kleutergroepen werken we met planborden, waarop de taken van de kinderen overzichtelijk staan weergegeven.
In de middenbouw wordt er gewerkt met dagtaken en in de bovenbouw met weektaken. De weektaken worden ook gebruikt om aan te geven wat de extra werkzaamheden voor onze leerlingen zijn, die ze kunnen gaan uitvoeren als het reguliere 
werk af is. Er wordt bij ons op school dus dagelijks uitleg en instructie gegeven voor de vakgebieden die op ons lesrooster staan.

 

Coöperatieve werkvormen

Als school hebben wij gekozen om vormen van Coöperatief Leren in te voeren in ons onderwijs. Wij willen de leerlingen laten leren door ze met elkaar te laten samenwerken.
Dit gebeurt op een gestructureerde manier zodat alle leerlingen er volop bij betrokken worden en er actief mee bezig zijn. Wij verwachten met coöperatieve werkvormen 
te bereiken, dat:

• leerlingen geconcentreerder en bewuster werken door de communicatie over en weer met elkaar. Als alle leerlingen actief zijn, levert dit hogere leerprestaties op;
• dankzij het werken in teams, de veiligheid in de groep toeneemt. En leerlingen die zich veilig voelen kunnen 
beter leren;
• leerlingen met veel plezier leren door de gevarieerde 
werkvormen;
• leerlingen uitgerust worden voor een samenleving waarin 
ze zelfstandig en in teamverband moeten werken en leven.

Schoolondersteuningsplan (SOP)

Hier vindt u het schoolondersteuningsplan:

 

27NW-24BF SOP Regenboog SOP.docx

Intensieve taalklas
Wanneer uw kind een taalachterstand heeft, kan het gebruik maken van de intensieve taalklas. De Intensieve Taalklassen zijn verbonden aan tien basisscholen in Apeldoorn. De PCBO-scholen die verbonden zijn aan dit initiatief zijn: PCBO De Wegwijzer, PCBO Emmaschool en PCBO Prinses Margriet. 

Taalachterstand
Wanneer uw kind een taalachterstand heeft dan kan het gebruik maken van de intensieve taalklas. De meeste scholen hebben deze intensieve ondersteuning in de groepen 1 en 2 maar ondersteuning in latere groepen komt ook voor. 

Taalklas voor nieuwkomers
Wanneer uw kind nog niet zo lang in Nederland is en een grote taalachterstand heeft, volgt het taalonderwijs in een bovenschoolse taalklas. Als er plaats is, kan uw kind vanaf groep 5 twee dagen per week naar deze bovenschoolse Intensieve Taalklas. De taalklas wordt gegeven op basisschool De Zevensprong, Pythagorasstraat 384, Apeldoorn. In deze taalklas wordt uw kind taalvaardiger gemaakt. Het accent ligt op ontwikkeling van de basiswoordenschat. Er wordt veel aandacht besteed aan mondelinge communicatie en ‘begrijpen wat je leest’. Voor nieuwkomers zijn de leerlijnen vastgesteld voor de onderdelen: woordenschat, technisch lezen, begrijpend lezen, spellen en rekenen. Scholen kunnen gebruik maken van dit initiatief om voor kinderen die na groep 4 instromen een ontwikkelingsperspectief op te stellen. 

Contact
De Intensieve Taalklas is een initiatief van de gemeente Apeldoorn in samenwerking met de drie grote besturen voor basisonderwijs in Apeldoorn (waaronder PCBO Apeldoorn). Kijk voor meer informatie op de website van Intensieve taalklassen:www.intensievetaalklassen-apeldoorn.nl of mail (in overleg met de groepsleerkracht en/of intern begeleider) met info@intensievetaalklassen-apeldoorn.nl.

PCBO Apeldoorn
PCBO Regenboog Osseveld is een van de 27 christelijke basisscholen van de stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs (PCBO) Apeldoorn. De scholen geven gezamenlijk les aan ruim 5500 kinderen en bestaat uit ongeveer 550 onderwijs- en ondersteunende professionals. De Raad van Bestuur bestaat uit twee personen, de Raad van Toezicht uit zes personen. De basisscholen worden door een stafbureau ondersteunt op gebied van Facilitair, ICT, Onderwijskwaliteit, HR en Marketing- en Communicatie en Financiën. Door deze manier van organiseren zetten we een professionele onderwijsorganisatie neer.

Ruimte voor groei
Ruimte voor groei is het motto van PCBO Apeldoorn. Want de basisschool is niet zomaar een periode. Dat is een tijd waar je als kind de basis krijgt voor de rest van je leven. Hoe je leert. Hoe je denkt. Hoe je speelt. Wat je droomt. Jij bent bijzonder en hebt unieke talenten meegekregen. Wij geven je ruimte voor groei. Met onze aandacht, ondersteuning, kennis en ervaring leer je jezelf kennen en ontwikkelen. Je ervaart de kracht van het verschil. Door samen te spelen en te leren, geven we je een brede en goede basis mee en leren we je te navigeren. Zodat jij een waardevolle/betekenisvolle bijdrage kan leveren aan onze toekomst.

Wij werken samen met kinderen en ouders om het beste in hen naar boven te halen. Iedere PCBO-school doet dat vanuit zijn eigen karakter en zijn eigen identiteit. Er is daarom altijd een school die bij u en uw kind past. Dat is onze kracht. Onze normen en waarden worden gevormd door het christelijke geloof. Ieder kind is welkom ongeacht zijn of haar achtergrond. Lees alles over PCBO Apeldoorn op www.pcboapeldoorn.nl