Identiteit: lessen voor het leven

Onze christelijke identiteit is de basis voor ons schoolklimaat en onderwijs. Met leerlingen en ouders vieren we feesten als Pasen en Kerst graag samen. We vertellen Bijbelverhalen en gaan graag in gesprek met kinderen over zingeving. In dat gesprek mag ieders opvatting er zijn en is elk onderwerp bespreekbaar.

Openheid en wederzijds respect zijn voor ons belangrijk: we bieden ruimte voor ieders persoonlijke identiteitsvorming. Door bewust bezig te zijn met normen en waarden, hopen wij kinderen levenslessen mee te geven voor nu en ‘later’.

Sterke basis in lezen, taal en rekenen

Op onze school staan de ochtenden in het teken van vakken als lezen, schrijven, woordenschat, spelling en rekenen. Door een gevarieerd les- en werkvormenaanbod maken we die lessen leuk, zodat kinderen zoveel mogelijk plezier in leren ervaren.

Kinderen werken in hun eigen groep en we sluiten zoveel mogelijk aan bij hun niveau. Natuurlijk dagen we kinderen uit om binnen hun mogelijkheden steeds dat volgende stapje te zetten in hun ontwikkeling, zodat zij lees-, schrijf- en rekenvaardig kunnen starten in het voortgezet onderwijs.

Binnen en buiten (bewegend) leren

Kinderen leren bij ons binnen én buiten de school. Met onder meer een muzieklokaal en een creatieve ruimte, biedt ons fijne schoolgebouw letterlijk en figuurlijk veel ruimte voor ontwikkeling.

Bewegend leren doen we ook buiten. Ons groene plein is voorjaar 2022 klaar en is dan helemaal ingericht voor natuurlijk spelen en bewegen. Dat komt niet alleen een gezonde leefstijl van kinderen ten goede, maar zorgt er ook voor dat zij zich motorisch én cognitief rijk ontwikkelen.

Daarnaast vinden wij het belangrijk om onze leerlingen bewust te maken van alles wat groeit en bloeit en wat ervoor nodig is om nu en straks een duurzaam steentje bij te dragen aan onze samenleving.

Op de podia in de school en (straks ook) buiten op ons plein kunnen leerlingen laten zien en horen wat zij op creatief gebied in huis hebben. We besteden in onze thematisch onderwijs ook graag extra aandacht aan kunst en cultuur.

Werken aan eigenaarschap

Werken aan eigenaarschap staat hoog op onze agenda. We willen leerdoelen en vorderingen zichtbaar maken en daarover in gesprek gaan met kinderen. Zo leren zij stap voor stap meer eigenaar te zijn van hun eigen leerproces en krijgen zicht op: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik?

Vanaf groep 3 zijn kinderen veelal aanwezig bij de gesprekken met hun ouders en de leerkracht. Dan gaat het immers over hún ontwikkeling. Tijdens het startgesprek elk schooljaar maken kind, ouders en leerkracht uitgebreid kennis en kan een kind aangeven waaraan het dat schooljaar graag wil werken.

In de leerlingenraad denken, praten en beslissen kinderen mee over onze schoolontwikkeling en ook in de klassen hebben leerlingen recht van spreken.

Passende ondersteuning

Ieder kind heeft recht op goed en passend onderwijs. Ons positieve schoolklimaat is daarvoor een belangrijke voorwaarde.

We doen er alles aan om te zorgen voor een optimale ontwikkeling, ongeacht ieders ondersteuningsbehoefte.

Hebben kinderen meer verdieping of verrijking nodig, dan bieden we extra uitdaging of verdieping. We werken hiervoor ook samen met de Plusschool in ons gebouw.

Ook voor kinderen die meer uitleg of extra oefening nodig hebben, hebben wij een passend aanbod. Zo hebben we veel kennis en ervaring op het gebied van taalonderwijs en Nederlands als tweede taal en zijn vertrouwd met het visueel maken van ons onderwijs.

Wij houden goed zicht op de ontwikkeling. De leerkracht kijkt hoe het gaat in de groep, stemt het handelen af op wat nodig is en signaleert tijdig als méér nodig is. Soms is de intern begeleider hier bij betrokken: die coacht leerkrachten in het bieden van passend onderwijs.

Is lichte ondersteuning niet voldoende voor een optimale ontwikkeling, dan kunnen we ook extra ondersteuning inzetten. We hebben daarvoor zelf veel expertise in huis en kunnen zo nodig ook hulp van ‘buiten’ de school in halen.

We doen er alles aan om een kind op onze school te bieden wat het nodig heeft. Is er meer gespecialiseerde ondersteuning nodig, dan is het soms beter op zijn plek in het speciaal (basis)onderwijs.

In ons schoolondersteuningsprofiel is meer te lezen. Meer algemene informatie staat op de website van het samenwerkingsverband passend onderwijs.

 

Team werkt met passie en plezier

Ons team werkt met passie en plezier aan de ontwikkeling van kinderen. We gaan voor kwaliteit en halen graag het beste uit onze leerlingen. We hebben veel expertise in huis en blijven ons ontwikkelen.

Wij staan wij middenin de samenleving en bieden eigentijds onderwijs. We vernieuwen ons onderwijs heel bewust en kijken wat onze leerlingen nodig hebben om straks klaar te zijn voor hun vervolgstap en volop mee te kunnen doen in de maatschappij. Dat is méér dan taal en rekenen, al blijft dat belangrijk.

De eerdergenoemde aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling, gezondheid, brede talentontwikkeling, burgerschap en duurzaamheid horen daar voor ons zeker ook bij. Zo zorgen we ervoor dat kinderen op De Regenboog Osseveld kunnen opgroeien tot evenwichtige jongeren.

Samenwerkingspartners

We werken graag samen met partners die ons onderwijs aanvullen. Denk aan Kentalis, die ons adviseert en ondersteunt bij ons taalaanbod, maar ook aan de bibliotheek, de logopedist, dyslexiebegeleider of de Pianoschool ‘in huis’. Met Markant geven we cultuuronderwijs vorm. Met wie werken wij samen?